Doporučení k hodnocení žáků

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

MŠMT ČR vydalo opatření obecné povahy k vydávání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021. Zde se stanoví, že předání listinné podoby vysvědčení (nebo výpisu) je možné uskutečnit až při osobní přítomnosti žáka ve škole (tedy po 28. 1. 2021 – podle epidemiologické situace), nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možné osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Toto opatření nezbavuje školy povinnost informovat zákonné zástupce o obsahu vysvědčení (výpisu). Tyto informace budou sděleny zákonným zástupcům formou individuálního zpřístupnění ve školním informačním systému (Bakaláři), nebo prostým sdělením výsledku vzdělávání v jednotlivých předmětech.

Dále MŠMT ČR v Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 doporučilo zvážit možnosti klasifikace třemi způsoby: klasifikaci (známkami), slovně nebo kombinací obou způsobů. Po projednání ve vedení školy bude naše škola klasifikovat klasicky, tedy známkami. K využití slovního hodnocení bychom přistoupili v závažných, jednotlivých případech – po projednaní se zákonnými zástupci.

V mimořádných případech, kdy nemá škola dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, je žák nehodnocen a dále se postupuje podle par. 52, odst. 2 Školského zákona platném znění, tedy žákovi se stanoví náhradní termín hodnocení, a to do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, tak žák nebude v daném předmětu hodnocen.

V dalším opatření obecné povahy MŠMT ČR dává možnost ředitelům středních škol ohledně přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021. Záležitosti týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 mohou zákonní zástupci vycházejících žáků konzultovat s výchovnou poradkyní Mgr. Ivanou Majerovou (tel. 733 180 723 nebo email: majerova@edisonka.cz nebo si domluvit individuální konzultaci).

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy