O ŠKOLE

Rychlá navigace

Vedení školy

Mgr. Martin Kokeš

ředitel školy | kokes@edisonka.cz

Mgr. Dana Klímová

zástupce pro 1.stupeň | klimova@edisonka.cz

Mgr. Jitka Káňová

zástupce pro 2.stupeň | kanova@edisonka.cz

Správa ICT a Bakaláři

Bc. Pavel Demjan

demjan@edisonka.cz

Školní knihovna

Otevírací doba:

ST / 12:35 - 13:30 hod.

Pravidla školní knihovny

Studovna

Otevírací doba:

ST / 12:35 - 13:30 hod.

Dokumenty ke stažení

ZŠ Edisonova je základní škola

 • 1
  otevřená a přístupná všem, kteří akceptují její podmínky
 • 2
  poskytující kvalitní vzdělání
 • 3
  s kvalitním a kvalifikovaným pedagogickým sborem
 • 4
  která se nebrání moderním trendům (individuální plány, inkluze)
 • 5
  s nadstandardním materiálním zázemím včetně bazénu
 • 6
  s klasickými, ale i sportovními třídami
 • 7
  zahrnutá do projektu Regionálních fotbalových akademií FAČR

ZŠ Edisonova má

 • kvalitní Školní vzdělávací program pro třídy standardní a sportovní
 • od třetí do páté třídy přípravné sportovní třídy
 • od šesté třídy vždy v ročníku jednu třídu sportovní – koedukovaná (chlapci fotbal, dívky všesportovní příprava)
 • velkou nabídku kroužků, nepovinných předmětů a od sedmého ročníku i volitelných předmětů
 • aktivní systém logopedické nápravy
 • školní družinu, která je schopná kapacitně zajistit 200 míst
 • výbornou kuchyni a kvalitní stravování
 • nové a nově rekonstruované sportovní zázemí v areálu školy

Naši žáci aktivně reprezentují školu ve

 • sportovních turnajích
  fotbal, florbal, vybíjená,...
 • vědomostních olympiádách
 • tanečních a estetických soutěží

ZŠ Edisonova pořádá

 • Tradiční vánoční JARMARK
 • Lampiónový průvod
  pro žáky školy, ale i veřejnost
 • Adaptační kurz pro žáky 6.tříd
 • Lyžařský kurz pro žáky 7.tříd
  v Jánských lázních
 • Přírodovědný kurz pro 8.třídy
  na začátku školního roku
 • Vodácký kurz pro žáky 9.tříd
 • Zájezdy do Londýna s pobytem v rodinách
  organizované učiteli anglického jazyka

Projekty podpory

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do evropského projektu Ovoce do škol.

Mléko do škol

Naše škola je zapojena do evropského projektu Mléko do škol.

Sběr papíru

Pravidelně v listopadu vyhlašujeme sběrovou soutěž mezi třídami

Školská rada

Členové rady

Adam Souček

zástupce zřizovatele

Mgr. Dana Klímová

zástupce školy

Jan Burget

zástupce rodičů

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Činnost školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Zápisy ze školské rady

Historie školy

V roce 1986 začaly přípravné zemní práce na stavbě nové školy
Pohled Nedbalovou ulicí směrem k Malému Norimberku, napravo stojí právě dostavěná ZŠ Edisonova. 1988
Pohled na školu v roce 2017
Společenské foto 1. uč sboru. 1988/1989.
...před rekonstrukcí 2011...
...průběh rekonstrukce...
...v roce 2017

V roce 1986 začaly přípravné zemní  práce na stavbě nové školy pro sídliště Trnovany. Nová škola byla pro rozrůstající se sídliště nesporně potřebná. Jak mizela stará trnovanská zástavba a rostly nové panelové domy, přibývaly zejména mladé rodiny s více dětmi. V dalším roce bylo rozhodnuto o přestěhování tehdejší ZŠ LENINOVA (dnešní Masarykova ulice), kde dvě budovy byly určeny jiným účelům - pro Dům dětí a úřady. Práce pokračovaly poměrně rychlým tempem a v roce 1988 nastalo velké stěhování ze ZŠ Leninova a vybavování  ZŠ Edisonova tak, aby se mohla otevřít k 1. 9. 1988. Řízením těchto prací byli pověřeni Mgr. Nováková Eva (ředitelka), Mgr. Mašek Vladimír (zástupce ředitele) a p. Přistoupil (řízením provozních věcí- školník).

Slavnostní páska byla symbolicky přestřižena 1. 9. 1988 a škola zahájila provoz s 661 žáky. Na škole bylo 23 tříd (průměr ve třídě byl 29 žáků), kde vyučovalo 30 pedagogů. Bylo zde 6 oddělení školní družiny a šest vychovatelek. U školy, v tehdejším služebním bytě, bydlel pan školník Přistoupil a jemu v práci pomáhalo 10 uklizeček. Ve škole byla sekretářka paní Hudcová. Zároveň se školou se otevřela školní jídelna, kde vedle paní vedoucí Richterové pracovalo šest kuchařek a pomocnic. Ve vedení školy tehdy byli: ředitelka školy Mgr. Nováková Eva, zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Homolková Miroslava a zástupcem pro 2. stupeň byl Mgr. Vladimír Mašek. V prvním školním roce byly postupně dostavěny tělocvičny a předány škole a zároveň se dokončoval bazén   ( předán v roce 1989), zprovozněn na začátku roku 1990). Správcem bazénu se stal pan Jiránek Jiří.

           V roce 1989 byla k ZŠ Edisonova připojena tehdejší ZŠ na Smetanově náměstí (dnešní Hotelová  škola Teplice). Budova ZŠ Smetanovo nám. byla přepažena, část ještě 2 roky sloužila ZŠ Edisonova (družiny, tehdejší tzv. vyrovnávací třídy - první a druhé třídy pro žáky se slabším prospěchem, sklady) a v druhé části bylo tehdejší odborné učiliště se sídlem v Alejní ulici v Teplicích. Na začátku 90. let převzala celou budovu dnešní Hotelová škola Teplice.

           Připojením dalších ZŠ ( Smetanovo nám. ) vznikl gigant, škola největší nejen v Teplicích, ale i jedna z největších základních škol na severu Čech. Tehdy, na podzim roku 1989, měla škola 36 tříd. Do vedení školy přibyl třetí zástupce pan Mgr. Milan Zábranský. Na škole působilo přes 50 pedagogických pracovníků. Do školy chodilo 985 dětí.


 V roce 1989 a 1990 společně s výraznou společenskou změnou přibylo i tehdejší travnaté hřiště se škváro- zemitou atletickou dráhou. Škola se stala celistvou a plně dokončenou.

           Devadesátá léta, zejména její druhá polovina byla ve znamení konsolidace školy, počet žáků se ustálil na cca 650 žácích, které vyučovalo zhruba 50 pedagogů. Obměna pedagogického sboru byla pozvolná, nedocházelo k personálním excesům. Od poloviny devadesátých let se škola začala modernizovat. Přišly první počítače, budovaly se nové odborné učebny, které nebyly součástí stavby, měnil se interiér a výbava tříd, zakupovaly se nové didaktické pomůcky a technika.

           V roce 1997 odešla do důchodu paní ředitelka Mgr. Eva Nováková. Na základě konkurzu byl jmenován ředitelem školy Mgr. Vladimír Mašek, zástupcem pro 2. Stupeň se stal Mgr. Martin Kokeš.

           Na přelomu tisíciletí škola hledala vhodnou profilaci. Vzhledem k dobrému materiálnímu zázemí, odborné způsobilosti pedagogů a určování strategických cílů ve vzdělávání a výchově, byla zvolena „sportovní cesta“. V prvních letech 21. Století spíše tápavé krůčky směrem k basketbalu neměly očekávaný ohlas. Po sportovních třídách přípravných, zkušebních byla podepsána v roce 2007 Smlouva o spolupráci mezi fotbalovým klubem FK Teplice, a. s. zastoupeným panem Františkem Hrdličkou a ŽŠ Teplice, Edisonova ul., zastoupená ředitelem školy. Tato smlouva je obnovována každoročně dodnes. Projekt se v průběhu let osvědčil, ZŠ Edisonova plnohodnotně nahradila bývalou sportovní školu Na Stínadlech v Teplicích. V průběhu několika posledních let z naší školy vyšlo i několik reprezentantů ČE v dorosteneckých kategoriích. Škola však nezabezpečuje jen sportovní třídy (od 4. ročníku do 9. Ročníku je po jedné sportovní třídě smíšené – chlapci se věnují kopané a dívky obecné sportovní přípravě se zaměřením na míčové hry), které mají rozšířenou výuku tělesné výchovy. Zabezpečuje i standardní třídy pro žákovskou populaci nejen z Trnovan, ale i dalších částí Teplic a okolních obcí. V plném rozsahu zavedla školní vzdělávací program Vzdělání pro život, který zachoval klasickou výuku s klasickými předměty a byl pozitivně hodnocen kontrolami, včetně České školní inspekce ( viz www.csi.cz – zpráva z prosince 2010).

           Došlo na úseku vedení a THP školy v průběhu prvních let 21. století k dalším změnám vyvolaných odchodem do důchodu. Na postu zástupkyně školy Mgr. Jitku Málkovou vystřídala Mgr. Dana Klímová a jako sekretářka pracuje paní Jitka Chludilová. Slabší populační ročníky způsobily, že počet žáků se v průběhu posledních deseti let snížil až na dnešní hodnotu, která osciluje kolem 570 žáků. Došlo k personálním obměnám ve sboru (odchody na odpočinek), na škole dnes působí převážně mladší a střední generace. Škola  nadále prochází vnitřní modernizací, snaží se udržet kontinuitu svého vývoje. Přihlásila se ke grantu Evropské peníze do školy, který by měl přispět ke zkvalitnění práci školy. Škola se hlásí k určité míře otevřenosti a transparentnosti směrem k veřejnosti. Doufejme, že „progresivní evoluce školy“ bude zachována i v budoucnu.

Ve školním roce 2016/2017 byla naše škola vybrána jako páteřní škola Akademie FAČR - projektu pro mimořádně nadané fotbalisty ročníku 2002 a 2003.

Mgr. Vladimír Mašek, řed. školy


Adresa - poštovní

ZŠ Teplice, Edisonova ul. Edisonova 1732/9 41501 Teplice

Telefon a fax

417 563 486

E-mail

info@edisonka.cz